Hoang mang vì được cô giáo khen đoàn kết trong... giờ kiểm tra