Những mối đe dọa từ các nhóm tấn công mạng phổ biến nhắm tới công ty tài chính