Phi hành gia Sergei Krikalev: Công dân Liên Xô cuối cùng trên vũ trụ