Chia sẻ sáng kiến chấm dứt bạo lực giới và quấy rồi tình dục phụ nữ, trẻ em