Áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ ĐH với nhóm ngành Du lịch, CNTT