Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh