highlight zone
GD&TĐ - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 - 2021, mỗi nhà trường sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn SGK để sử dụng cho trường mình. Dự thảo cũng  có những định hướng khá cụ thể trong việc tổ chức và lựa chọn SGK ở mỗi cơ sở giáo dục.
GD&TĐ - Báo cáo của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp về đào tạo nghề, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho trẻ vị thành niên đã chỉ ra những rào cản khi nhóm tuổi này mong muốn tiếp cận thị trường lao động. 

video

Thế giới